Beleidsplan

In de wereld zijn alleenstaande vrouwen en kinderen vaak het slachtoffer van economische crisis en politiek instabiele situaties. Het ondersteunen van deze kwetsbare groepen zal uiteindelijk leiden tot meer zelfstandigheid en een betere opleiding voor kinderen. Stichting My Beloved heeft als doelstelling om projecten in de wereld te ondersteunen waarin zorg wordt gedragen voor weduwen en wezen. Het bestuur vergadert eens per kwartaal waarbij de voortgang van de lopende projecten wordt besproken en mogelijke nieuwe projectaanvragen worden behandeld.

Het beleid van het bestuur is er op gericht om de lopende projecten, te weten Weeshuis Baba en ECEC, de komende jaren te kunnen blijven continueren. Op deze wijze is de stabiliteit en bestaanszekerheid van deze projecten gegarandeerd.

Ten aanzien van het Weeshuis BaBa heeft My Beloved zich gecommitteerd om de komende jaren zorg te blijven dragen voor de opvang van de bestaande weeskinderen tot hun 18e jaar. Aangezien er geen nieuwe weeskinderen zullen worden opgevangen, betekent dit dat het project zal uitfaseren. Het bestuur denkt momenteel nog na over de vorming van een studiefonds zodat de kinderen ook na hun 18e jaar kunnen blijven studeren.

De lokale betrokkenheid van zendelingen is enorm belangrijk om te zorgen dat de beschikbare gelden op de juiste manier worden uitgegeven. Het bestuur ontvangt jaarlijks een kostenbegroting en een verantwoording, op basis waarvan gelden ter beschikking worden gesteld. Met de betrokken zendelingen is maandelijks contact. De kwetsbaarheid van hen is reden het aantal projecten klein te houden.

De aardbevingen in Nepal hebben in 2015 een in verhouding grote uitwerking gehad. Onze bankrekening werd opengesteld voor giften. Dit in het kader van noodhulp. Op verschillende wijze werden en worden de middelen ingezet. U treft op het financieel overzicht per project een specificatie aan.

Voor 2016 worden geen nieuwe projecten voorzien.